Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου

Η χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους κάτωθι διαλαμβανόμενους όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Κατά τούτο, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και ενδελεχώς τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, σε περίπτωση δε διαφωνίας, οφείλει να απέχει από τη χρήση τους, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Ο παρών ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του. Ενόψει τούτου, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει, κάθε φορά, το περιεχόμενο των συγκεκριμένων όρων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της πλοήγησης/χρήσης στον παρόντα ιστότοπο, ακόμη και μετά την τυχόν διενέργεια τροποποιήσεων, ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων αυτών όρων.
Η χρήση των πληροφοριών και υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. Οι επισκέπτες/χρήστες που εισέρχονται στον ιστότοπό μας, δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες όρους χρήσης, ότι έχουν ενημερωθεί για όλα όσα αναφέρονται σε αυτούς και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Αν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με οποιονδήποτε από τους εδώ παρατιθέμενους όρους χρήσης, οφείλει να απέχει από την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Τόσο ο παρών ιστότοπος όσο και οι επισκέπτες/χρήστες του συνομολογούν ότι δεσμεύονται από τους παρόντες όρους χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με τα σε αυτούς διαλαμβανόμενα.

Πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου και η σχετική πρόσβαση ενδέχεται να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (λ.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet κ.λπ.). Ο επισκέπτης/χρήστης βαρύνεται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου με την καταβολή των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας.

Τροποποίηση/Διακοπή Λειτουργίας Υπηρεσιών
Ο παρών ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, μονομερώς και κατά βούληση, προσωρινά ή μόνιμα, εν μέρει ή εν όλω, τις υπηρεσίες που παρέχει και τον τρόπο λειτουργίας αυτών, άνευ προειδοποιήσεως προς τους επισκέπτες/χρήστες.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και όλα τα σχετικά προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ., και εν γένει όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Επισημαίνεται ότι η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
Έτσι, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του παρόντος ιστότοπου. Αν επισκέπτης/χρήστης πράξει τοιουτοτρόπως, ήτοι αν παραβιάσει τους παρόντες όρους περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, αποδέχεται πως ευθύνεται για ανόρθωση της προκληθείσας ζημίας, υλικής και ηθικής.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική, και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον παρόντα ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων ή ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Άδεια Χρήσης
Η παρούσα ιστοσελίδα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, και ιδιαίτερα στο νόμο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993), χορηγεί στον επισκέπτη/χρήστη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες οι επισημειώσεις, που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) ο επισκέπτης/χρήστης δε δύναται να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν ή μετά από προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια του παρόντος ιστότοπου.
Ως ήδη ελέχθη, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για αποκλειστικά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς τούτο να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Δεδομένων Κίνησης (Privacy Policy)
Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται η κείμενη εθνική νομοθεσία, και ειδικότερα οι νόμοι 2472/1997 και 3471/2006 (με ενσωματωμένες και τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει των Ν. 3783/2009, Ν 3917/2011, Ν. 4070/2012 και Ν. 4463/2017) περί προστασίας προσωπικών δεδομένων από επεξεργασία, καθώς και οι συναφείς διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου.
Για τις έννοιες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την επεξεργασία τους καθώς και τα δεδομένα κίνησης ισχύουν οι ορισμοί του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ορισμένοι εκ των οποίων επαναλαμβάνονται ενδεικτικά κάτωθι:
«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.
«Ευαίσθητα δεδομένα»: τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.
Ο παρών διαδικτυακός τόπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ειδικότερα, ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη σε τρίτους, μόνο α) εφόσον υποχρεωθεί προς τούτο κατόπιν δικαστικής κλητεύσεως, κρατικού αιτήματος ή άλλης νόμιμης διαδικασίας, β) σε όποια άλλη περίπτωση η εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνής νομοθεσία του επιβάλλει την ως άνω υποχρέωση ή γ) μετά από ρητή συγκατάθεση του χρήστη.

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγει ο παρών ιστότοπος, είναι τα ακόλουθα:
Newsletters και συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας
Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του παρόντος ιστότοπου, ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία: Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) – Όνομα – Επώνυμο. Ο παρών διαδικτυακός τόπος δύναται να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα, πέραν των newsletters, εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, και η παρούσα ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την εν λόγω υπηρεσία. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί, οιαδήποτε στιγμή, να ζητήσει να μη γίνεται αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση brandtalksgr@gmail.com
Ομοίως, για την ηλεκτρονική επικοινωνία των επισκεπτών/χρηστών με τον παρόντα ιστότοπο, απαιτείται η συμπλήρωση των ακόλουθων στοιχείων στη διατιθέμενη φόρμα επικοινωνίας: Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) – Όνομα – Επώνυμο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.
Στοιχεία πιστωτικής κάρτας
Η χρήση πιστωτικής κάρτας από τον επισκέπτη/χρήστη για τους ανωτέρω σκοπούς (εγγραφή τακτικού μέλους, εγγραφή αρωγού μέλους ή πραγματοποίηση δωρεάς) χρεώνεται μόνο μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν έτερο σκοπό. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των ανωτέρω συναλλαγών.

Cookies – Links
Όπως η πλειοψηφία των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, έτσι και ο παρών ιστότοπος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη, αποθηκεύοντας ρυθμίσεις και επιλογές που έχετε ήδη κάνει στην ιστοσελίδα μας, ούτως ώστε αυτές να εμφανίζονται αυτόματα κατά τη διάρκεια των επόμενων επισκέψεων στον παρόντα ιστότοπο. Επισημαίνεται ότι τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/χρηστών, αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να ρυθμίσει το διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστότοπου, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Ακόμη, μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή, ο επισκέπτης/χρήστης δύναται, ανά πάσα στιγμή, να διαγράψει ήδη αποθηκευμένα cookies.
Περαιτέρω, ο παρών ιστότοπος ή οι συνδεόμενες εφαρμογές διαθέτουν υπερσυνδέσμους προς, και λεπτομέρειες που αφορούν, ιστότοπους τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) ή σχετιζόμενες εφαρμογές. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την αξιοπιστία, την ασφάλεια, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Ο ιστότοπος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οιονδήποτε άλλο τρόπο. Ως εκ τούτου, η χρήση των υπηρεσιών και προϊόντων των εν λόγω συνδέσμων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών μας, και για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει κατά τη διάρκεια περιήγησής τους στους εν λόγω συνδεδεμένους ιστότοπους ή σε σχέση με συναλλαγές με αυτούς, ουδεμία ευθύνη φέρει ο παρών ιστότοπος.

Ευθύνη επισκεπτών/χρηστών
Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί, αποδέχεται και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του παρόντος ιστότοπου, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Ενόψει τούτου, υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα για: 1) αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή/βλάβη στην ιστοσελίδα, την πρωτοβουλία ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, 2) αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ., ή είναι παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, εκβιαστικό, πορνογραφικό κ.λπ., 3) αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4) αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5) ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, 6) ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7) παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο, 8) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικών με άλλους χρήστες, 9) μίμηση οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του επισκέπτη/χρήστη ή παραπλάνηση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του επισκέπτη/χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, 10) δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, 11) παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του παρόντος ιστότοπου, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
Ακόμη, επισημαίνεται ότι, εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά ως τακτικό ή αρωγό μέλος ή να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά μία δωρεά κατά τα ανωτέρω, συμφωνεί: α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον παρόντα ιστότοπο στις σχετικές φόρμες επικοινωνίας και β) να διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Ο παρών ιστότοπος δε φέρει ουδεμία ευθύνη, στην περίπτωση που ο χρήστης δώσει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που θα του ζητηθούν.

Διαφήμιση
Ο παρών ιστότοπος δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων, που ενυπάρχουν σε αυτόν. Αποκλειστικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο των διαφημίσεων είναι ο διαφημιζόμενος. Η ιστοσελίδα δεν έχει, δε, καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Ως επισκέπτες στο www.brandtalks.gr, θα παραμείνετε ανώνυμοι.